zdraví byliny astrologie zvěrokruh

Bylinář - Neuran

Charakteristika výrobku -filozofie výrobku -popis výrobku

Stresový model vzniku nemoci
Organizmus v moderním světě je stále více a více ovlivňován stresovými mechanizmy svojí reaktivitou, která je namířena k závažným poruchám vnitřního prostředí, k funkčnímu poškození orgánovému. Toto se projevuje dyskomfortem především v čakře srdeční, která převážně působí v mezilidských vztazích. U lidského organizmu se projevují čím dál více symptomy, které naznačují a vypovídají o počátečních poruchách organizmu. Počínající funkční změny orgánové, vzniklé na podkladu psychického dyskomfortu, jsou z 90% vratné, reverzibilní. A toto je velmi důležité v oblasti preventivní, která nečeká na morfologické změny, jejichž vratnost již je menší, ale snaží se předcházet závažným onemocněním až smrti jedince. V současném světě vzrůstá spotřeba organických sedativ, jejichž účinek je krátkodobý a které neumožňují organizmu správněji pochopit význam vzniku určitých onemocnění a jejich ochrannou významovou výpověď. Též tempo moderního člověka se velmi zrychlilo a vzdálenosti se zkrátily. Vibrační kruhy na Zemi rotují ve stále vyšších obrátkách, což je na jednu stranu blahodárné, pomáhající vývoji lidského vědomí, na druhé straně nacházíme vyšší procento tzv. odpadu u jedinců, kteří nevydrží nastavené tempo a utíkají se do nemoci nebo se snaží zakrýt krátkodobě účinnými prostředky výpovědní symbolickou hodnotu nemoci.

Bylinný extrakt NEURAN je složen z bylin alchemilla vulgaris - kontryhel obecný,
gentiana lutea - hořec žlutý, kopretina řimbaba - pyrethrum parthenium,taraxacum officinale - pampeliška lékařská, rosa canina - růže šípková, lnice květel - antirhinum linaria l. helianthus annuus - slunečnice rolní.
Bylinný extrakt se snaží napřímit člověčí síly, jeho emoce a vůli pozitivním směrem a ve spolupráci s vlastním psychickým vývojem, který jedinec musí udělat, se snaží vyrovnat s počátečními funkčními poruchami především v srdeční čakře.
Pomáhá uvědomění si místa v životě, jeho napojení v kolektivním i individuálním směru. Překonává pocity izolace, opuštěnosti a vydělenosti, které se projevují mechanisticky funkčními obtížemi, jakými jsou palpitace, srdeční neurastenie, bolesti hlavy, různé křečové stavy v organizmu. Též vnitřní trávení je ovlivňováno zklidňujícím způsobem a tedy vyvrcholením účinku je zlepšené trávení bez dyspeptických pocitů. Celkově tonizuje a zklidňuje organizmus a nastavuje dobrý stav dalšího vývoje a předcházení závažným nemocem. Působí tedy značně preventivně. Jeho zklidňující vliv má blahodárný účinek na přetíženou nervovou i psychickou část lidského organizmu, kterou harmonizuje, čímž vyvolává pocit dobré pohody a zvýšené energie.

Složení přírodního preparátu NEURAN odpovídá organizmu, který je dlouhodobě vystaven stresujícímu vlivu okolního světa, jeho činnost se projevuje především v oblasti srdeční čakry a svým vlivem zasahuje v oblasti funkční dyspepsie, především tenkého a tlustého střeva a i jiných vnitřních orgánů podílejících se na funkčních obtížích jedince. Extrakty jsou vybrány dle účinků v biologické rovině působení i v rovině psychosomatické. Celkově tonizují vyčerpaný organizmus, umožňují mu odpočívat, působí tedy mírným sedativním, uklidňujícím dojmem. V situaci vyčerpání organizmu, který je neustále v napětí a ve stresovém stavu, mu umožní zklidnit spánek, psychiku. Mizí neurastenické obtíže, které mají vliv na srdeční palpitace, píchavá bolest na prsou, pocity funkční dušnosti, nízkého tlaku. Posléze vyrovnávají sekundární střevní dyskomforty a výsledný stav je stavem opětné radosti bez potíží se zády, kterým odlehne, bez křečových stavů zažívacích i srdečních, se zlepšeným spánkem a zvýšenou chutí k jídlu. Citové stresy jsou vnímány otevřeněji a mizí pocity oddělenosti a opuštěnosti až izolace ve světě.
Indikace:
- funkční poruchy především tenkého a tlustého střeva
- tonizace vyčerpaného organizmu
- neurastenické obtíže
- zklidnění spánku
- srdeční palpitace funkční
- vertebrogenní bolestivý syndrom krční a hrudní páteře
- zvyšuje nízký tlak krevní
- funkční dyspepsie žaludečně střevní

Přípravek je zapotřebí před každým použitím dobře protřepat, aby se zvýšila jeho účinnost. Jedná se o vodně-alkalický roztok, který hořce bylinně chutná, přičemž je nevhodný pro těhotné ženy a děti do 15 let. Podávat by se měl nalačno vždy nejméně deset minut před jídlem nebo stejnou dobu po jeho konzumaci, a to zpravidla po jedné kávové lžičce ráno a večer. Při problémech náhlého charakteru je možné přijmout až pět lžiček denně a poté při zlepšení stavu dávkování snižovat do úplného vysazení.
Přípravek se nemusí užívat přímo, lze ho přidat do vody, čaje či jiné tekutiny. Při chronických obtížích se zažíváním a hemoroidy je vhodné postupně využívat celou lahvičku. Léčba chronického onemocnění přitom zpravidla trvá nejméně jednu třetinu celkové doby trvání nemoci. Každý si tedy může spočítat dobu léčby svých těžkostí, přičemž rychlá řešení vedou k tomu, že se obtíže vracejí.

 

 

 

NEURAN - psychosomatická medicína
Neexistuje žádný předěl mezi psychikou, projevy života prvoků a existencí hmoty neživé. Psychika je též energetický děj. Energie je k dispozici materializována ve kvantech. Částice jako modulované signály přenášejí jednoduché i složité informace. Tento systém pracuje jako transfer v živé i tzv. neživé přírodě. Z určitého pohledu tedy neexistuje předěl mezi psychickými, lidskými a biologicko-fyzikálními ději.
Každá živá a neživá struktura je neustále v kontaktu se svým okolím.Ve smyslu biochemických proměn, fyzikálních zákonitostí, psychických vědomých i nevědomých vztahů existuje neustále komunikace, která postupně cizeluje vztahy, které prapůvodně bez ohně byly velmi studené a které svými pochodněmi osvětlovalo pár jedinců či mytických symbolů či archetypů. Ve fyzicko-biologické úrovni dopadající kvanta energie každá struktura či formace jednak akceptuje/ příjímá/ a jednak je jako zrcadlící plocha odráží. Dále tato kvanta strukturou procházejí nebo jsou pozdržena. Každá struktura také kvanta energie vydává, emituje. Tato zákonitost platí pro všechny struktury, živé i neživé. Základním specifikem živých organizmů, především člověka, je potenciál vývoje, potenciál možnosti s těmito signály pracovat ve smyslu brždění či zesilování. Metabolické materiální biochemické jevy vznikají a jsou podporovány na základě signalizace kontaktu jedince s nejbližším i nejvzdálenějším okolím. Mnohdy tyto vztahy v mytické až symbolické podobě přesahují úroveň pochopení té určité generace, té určité kultury, toho určitého jedince.
Živé systémy, každá buňka organizmu, má tedy na povrchu příjmový aparát k rozpoznávání a třídění informací. Tento aparát na povrchu i uvnitř vědomí je více méně specifický k určitým úrovňovým signálovým reakcím organizmu, zároveň vyčleňuje individuum, ale především zprostředkovává přímý i nepřímý kontakt s okolím. Je tedy průtočný a zároveň oddělený. Vědomí člověka je na Zemi ojedinělý, živý, inteligentní, dynamický a průchodný systém. Jedním z mnoha vnímání, ale velmi důležitým a specifickým lidským kontaktem, je řeč. Probíhá především ve formě slov.
Stavy psychiky tedy souvisejí velmi úzce s paradigmatem "jak nahoře, tak dole". Nemoc se většinou hlásí jemnými psychickými, psychosomatickými příznaky ve formě pocitů, emocí ... . V této době by pacienti měli přícházet ke svým lékařům se svými nemocemi, se svými signály. V praxi však lidé přicházejí až ve fázi, kdy to již nejsou signály, ale přímo strukturální změny. Je úkolem lékařů, ale i pochopením pacienta, přesunout dobu kontaktu nemocného a lékaře do časnějšího stadia.
K psychosomatickému napětí, vybití psychických stresů, nenaplnění duše dochází při nenaplnění základních potřeb, zvláště zafixovaných v dětství. Příčinou tohoto napětí může být strohé dětství se svými zákazy a podmínkami / musíš být dobrý, chlap přece nepláče, nebudu tě mít za to rád /. A tresty či sexuální zneužití jsou citovým kontaktem, projekcí, ke které se v dospělosti jedinec často nevědomě vrací a dostává se do stejných situcí. Je to pro něj rozehraná partie z dětství, kterou se jeho duše snaží dohrát.
Chronický stres v zaměstnání může také zapříčinit množstí somatických chorob, zvláště u nemocných s bludem o budoucí a neustálé chudobě v budoucnosti, u nemocných s chorobnou touhou po úspěchu, po slávě.... . Stávají se workholiky, práce je náhražkou, drogou, ke které se utíkají. Kde je prázdnota jejich touhy ? Každá touha má svoji vnitřní prázdnotu, kterou naplňuje. Dalším útěkem může být útěk do nemoci, protože sebevědomí je dlouhodobě porušeno a nemoc se stává útočištěm, obranou a ochranným valem. Tyto pocity jsou přesouvány do somatických orgánů, nejdříve funkčně a poté i patologicky. Tyto orgány selhávají za celého člověka, za jeho pocity méněcennosti. Dají se jemným pozorováním postihnout různé vzorce chování, které jemnými úchylkami v psychické rozladě vedou k dlouhodobému stresovému přepětí organizmu a ten nakonec musí vytvořit materializovanou nemoc, která velmi silně upozorní člověka na jeho problémy a neřešené stavy.
Proto má srdce člověka vždy zvláštní význam, přesahující čistě organickou funkci. Z psychosomatického hlediska je též sídlem duše, emocí a lidství. Vedle mozku je druhým nejdůležitějším orgánem. Je orgánem komunikace, ale též orgánem ega a uspokojení. Člověk, který se přílišně trápí vztahy k lidem, nakonec onemocnění. Každý člověk potřebuje uznání, lásku a úctu. Tyto emoce by měly být rovnoměrně rozprostřeny mezi člověkem a okolím. Pokud je blokován příjem z jedné strany, vznikají postupně drobné nepříjemné srdeční komplikace, které mohou vyústit ve smrtelný konflikt, manifestovaný srdečním infarktem / i když to není jediný důvod této smrtelné nemoci/. Také pokud nemá srdce centrální úkol, tak jako ve své materializované formě, tedy jako srdeční sval, kdy zásobuje všechny ostatní orgány, chřadne.

Srdeční čakra je veskrze lidská a její teritorium je jistě v mezilidské oblasti. Lidé, kteří mají zřetelně důraz k znamení Lva, poskytují jiným lidem lásku, uznání, ale tyto city zároveň vyžadují zpátky. Jejich důležitost v mezilidských vztazích je pro ně natolik důležitá, že onemocní, když tato oblast není naplněna. Chtějí všechno nebo nic a vytvářejí svoji existenci na egoistickém naplnění jejich přání v oblastech lásky. Zřetelně umí oddělovat myšlenky čisté od nečistých a jejich poté čisté světlo ohromuje vnější svět, který září. Souvislost s problémy tenkého střeva tímto dostává svůj psychosomatický podklad. Zklidnění a naplnění jejich náročných představ, uvědomění si důležitosti i ostatních lidí, kteří nemusí zrovna stát na výsluní pozornosti světa, je pro ně zpočátku tragickým, ale jistě ozdravným programem.

Znamením LVA prochází koncentrující střed života. Je srdcem, tedy středem, který s neúnavnou pravidelností zásobuje nižší energetická centra, naprosto nezávisle a svobodně. Pokud však organizmus pociťuje nedostatek radosti, lásky, prožívá úzkost, strach či nevšímavost, chřadne a jeho materiální projevy ve smyslu srdečních palpitací jsou toho důkazem. Vládnoucí planeta Slunce uděluje Lvu charakter, který působí silně hřejivě, osvětluje, zatepluje, hoří, ale i obráceně může způsobit i chlad, oddělenost od sebe, od světa. Je tedy srdce, ale i Lev spojen s ostatními celky, poskytuje ostatním lásku ,i energi , uznání a soucit. Dokáže být neuvěřitelně věrné, i když ostatní části celku nejsou vděčné.
Ale vyžaduje pro tyto svoje vlastnosti úctu od ostatního světa, prvku a částí. Vše musí proudit, okázale a s jistou pompou. Pokud toto vše je v pořádku, vyzařuje teplo, sílu a jistotu. Krevní oběh je silný a dobře zásobuje periferii. Periferie je poté teplá, dobře zásobená, jeho dotyky jsou vřelé a mateřské.
Opačná situace je, když se ho snaží někdo zastínit. Lev přece jako král zvířat, vyžaduje úctu, on je nejsilnější, nejmoudřejší. Pokud svět v určitých chvílích přeměny, v okamžicích problémů nedává Lvu signály úcty, a to i signály od vnitřních orgánů, které se vydají vlastním směrem, Lev znervózní, chřadne a tento pocit se projeví na kvalitě srdeční činnosti.

 

 

 

NEURAN- popis výrobku
Je složen z extraktu bylin, které komplexně napomáhají hlavně při nervovém přetížení organizmu, jako jsou bolesti krční a bederní páteře, neuralgické bolesti hlavy a další potíže, vzniklé na základě křečových stavů. Přípravek působí protikřečově také v trávicím a močovém systému.
Je složen z extraktu bylin, které komplexně napomáhají hlavně při nervovém přetížení organizmu, jako jsou bolesti krční a bederní páteře, neuralgické bolesti hlavy a další potíže, vzniklé na základě křečových stavů. Přípravek působí protikřečově také v trávicím a močovém systému.
Celkově zklidňuje přetíženou nervovou soustavu organizmu. Svým působení též zlepšuje kvalitu spánku, který je ovlivňován bolestmi a stresem. Dlouhodobé užívání přípravku se projevuje větší duševní vyrovnaností organizmu. Přípravek regeneruje svým zklidňujícím vlivem celý organizmus.

Složení:
kontryhel obecný, hořec žlutý, kopretina řimbaba, pampeliška lékařská, růže šípková, lnice květel, slunečnice rolní.

Přípravek je vhodný při:
- nervovém přepětí
- bolestech zad, krční, hrudní a bederní páteře
- poruchách spánku ze stresových příčin
- funkčních křečových zažívacích obtížích
- funkčních křečových močových obtížích
- neurastenii

Použití:
V uvedených případech je vhodné užít i několik lahviček po sobě. Mezi užíváním jednotlivých lahviček NEURANU je nutné udělat pauzu jeden týden, jako při běžné léčbě bylinami. Ze zkušeností víme, že dlouhodobé problémy se nedají odstranit v krátkém časovém úseku. Většinou regenerace trvá jednu třetinu celkové doby vleklých obtíží. Každý si tedy může spočítat dobu léčby svých problémů. Upozorňujeme tedy na dostatečný čas k regeneraci organizmu.

Dávkování:
Přípravek se podává na kávové lžičce. Obvyklá denní dávka jsou 2 kávové lžičky, jedna ráno a jedna večer. Při náhle vzniklých obtížích zažívacího charakteru je možné podat 5 - 7 lžiček denně a poté při zlepšení stavu je vhodné dávkování snižovat až do vysazení. Před každým použitím je třeba přípravek protřepat. Protřepání zvyšuje účinnost preparátu. Dutina ústní při užívání by měla být prosta pokrmů a jiných pochutin 10 minut před a 10 minut po podání preparátu. Je tedy vhodné užít přípravek mimo jídlo.
Upozornění:
Výrobek není určen pro děti do 15 let. Ukládat mimo dosah dětí! Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Mírný zákal není na závadu.

Balení 200 ml
Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby
Schváleno Hlavním hygienikem ČR
Doplněk stravy - HEM350-2.3.04-5881

 


 

Poradit se s lékařem | Koupit v internetovém obchodě | Tisk článku