zdraví byliny astrologie zvěrokruh

Bylinář - Varixan

Charakteristika výrobku -filozofie výrobku -popis výrobku

Bylinný přípravek VARIXAN
V bylinném extraktu VARIXANU jsou umístěny byliny hammamelis virginiana - vilín virginský, tussilago farfara - podběl lékařský, thymus vulgaris - tymián obecný, drosera rotundifolia - rosnatka okrouhlolistá, melilotus officinalis - komonice lékařská, nať macerát, corylus avellana - líska obecná, aesculus hippocastanum - jírovec maďal, taraxacum officinale - pampeliška lékařská, centaurea cyanus - chrpa polní, květy.
Podkladem valné většiny cévních onemocnění jsou metabolické civilizační choroby. Nežijeme příliš radostně, spíše příjemně, již necítíme bytostné napětí, spíše pociťujeme stresy a radost není úplná. Je zamlžena stejně jako cévy ve smyslu aterosklerózy, zvýšeného ukládání tuku v cévách a orgánech. Klinické projevy zhoršeného průtoku cévního jsou nedostatečná pulzace cév, zhoršené trofické poměry v kůži, snížená teplota končetin. Klinicky nemocný pociťuje tíhu v nohou či bolestivost při chůzi. Při sníženém průtoku vnitřního venózního systému vzniká větší napětí povrchových žil a postupně vznikají varikózní komplexy, tedy žilní městky. Vyšetřovací metody zjišťují snížený průtok, končetiny jsou oteklé, nemocný může mít noční svalové křeče.
Tyto cévy se mohou zanítit a vzniká povrchová tromboflebitida. Podkladem je snížená cirkulace, která poškozuje prouděním cévní stěnu, trofika kůže se posléze zhoršuje, kůže je lesklá. Pokud začne zánět, často po menším traumatu či při větším zatížení, po injekci, zarudlý pruh prozrazuje místo zánětu. Toto místo je horké, bolestivé a bez otoku. Laboratorně zjistíme zvýšenou sedimentaci
Pokud snížená periferní prokrvení trvají dlouho a záněty se často opakují, vzniká kombinace poruch kůže a žil, tedy varixy, hyperpigmentace kůže, ztvrdnutí nebo atrofie kůže s bílými skvrnkami. V tomto terénu často vznikají bércové vředy i po nepatrném úrazu.
Především při dlouhodobých opakovaných infekčních onemocněních může vzniknout snížený návrat lymfatickým systémem, tzv lymfedém, kdy nemocný pociťuje napětí a tíhu v končetinách, kůže je již indurovaná a sníženě funkční.
Přípravek VARIXAN je velmi vhodný preventivní prostředek k posílení periférního cévního systému. Svým protizánětlivým účinkem působí na prevenci zánětů ve stěně cévní. Svým antisklerotickým a metabolickým účinkem preventivně působí proti ateroskleróze. Osvědčil se v prevenci varixů a při snížené periferní prokrvenosti. Upravuje zažívací systém, především žaludeční a střevní trávení. Má vliv na funkci sleziny a jaterní detoxikaci. Posiluje dýchací systém, kde působí protizánětlivě a expectoračně. Tímto posílením má vliv na detoxikaci celého organizmu, hlavně na úroveň kožní, která je spojena s meridiánem plic. Celkově posiluje tvorbu červených krvinek a tonizuje celý organizmus.
Dávkování a způsob použití:
Přípravek se podává na kávové lžičce. Má velmi dobrý vliv při náhle vzniklých obtížích zažívacího charakteru, kdy je možné podat až 5 lžiček přípravku denně a poté při zlepšení stavu je vhodné dávkování snižovat až do vysazení. Před každým použitím je třeba přípravek protřepat. Jsou v něm obsaženy látky v bioinformační podobě a protřepání před použitím zvyšuje účinnost. Přípravek je vhodné užívat nalačno, mezi jídly. Dutina ústní by měla být prosta pokrmů a jiných pochutin lO min před a l0 min. po podání preparátu.
Při stresových vlivech je možno zvýšit užívání až na 5x denně l lžičku.
Indikace:
-ischemická choroba dolních končetin, poruchy prokrvení cévního a žilního
-varixy, městky, chronické trombophlebitidy
-zvýšení lymfatického odtoku
-zlepšení žaludečního a střevního trávení
-zlepšení jaterních funkcí a funkce sleziny
-zlepšení kožních derivátů
-celkově posilující vliv

 

 

 

VARIXAN - Makrosvět a mikrosvět
Z horizontálního hlediska využitím analogicko-syntetického náhledu na svět pohlíží čínská medicína na energetické děje a orgány člověka stejně, jako se dívá na makrosvět, kosmos. Vztahy a popisy jednotlivostí kosmu, vesmíru, viditelného světa roztřídila analogicky, podobnostně do symbolů, pěti znaků, pod které skryla všechen svět. Pokud připustíme paradigma, že mikrokosmos je stejný jako makrokosmos, že je ze stejné látky, tak také věci a vztahy jsou podobné jako při pozorování zevního světa. Procesy uvnitř živého organizmu jsou tedy podobné svou podstatou s ději, vztahy a jednotlivostmi lidského světa. Tyto procesy jdou v několika liních, z nichž ani horizontální linie není výjimkou a je tedy stejná vevnitř i venku. Horizontální linie vibruje, rezonuje stejně v člověku jako v přírodě. Člověk existuje tedy v linii přírodních zákonů. Člověk je zapuštěn do přírody ve svém viditelném jevení se. Svět je homogenní a živý, organizmus se z této horizontální linie nevyjímá. I poslední práce fyziků naznačují, že podstatou světa není matérie, korpuskule, ale elektromagnetické pole, které má blízko pojmu staročínského tao. V čínských spisech se píše, že tao je prázdná plnost a zároveň plná prázdnota. Elektromagnetické pole, vlnění je základem světa, hrubostí svého vlnění tvoří matérii, která již podléhá vědeckým zákonitostem, vědeckým axiomům vědeckého skutečna, objektivna. Z pohledu vědeckého světa, který se pohybuje na tomto hřišti přesně axiomaticky vymezeném, opravdu bioinformační medicína a čínský pohled na svět je nevědecký. Překračuje totiž hranice, překračuje vymezenou hrací plochu,ve které probíhá vědecký svět, důkazový, vážitelný a měřitelný. Tato separace vědeckého světa vede k mnohým nedorozuměním mezi metodami vědeckými a nevědeckými. Ale i vědci si uvědomují, že když se určitý systém uzavře separátně do svých hranic a egoisticky na nich trvá, entropicky se tento systém vyčerpává, stává se neprůchodným, nakonec bez podnětů zmírá a je překonán. Velikost ega, které se snaží o dominující vliv a o konkrétnost, vidím jako velký potlačující fenomén pro duchovní vývoj člověka. Na druhou stranu však toto ego působí i z druhé strany. Nekritické přijímání jakéhokoliv systému, který je nevědecký a který nemá zkušenostní korelát k zevní skutečnosti, vidím jako nebezpečí. Obě strany by si měly, myslím, podat ruku, zmírnit svoje ega, nebýt tak netolerantní k důkazům ve vědeckém světě a naopak připustit jevy, myšlenky, slova, která překračují axiomaticky vymezený vědecký svět. Ztišit své projevy a začít se poslouchat se vzájemnou tolerancí. Pokud je svět možností o uchopení se, pokud je svět manifestací myšlenky, je dobré tuto myšlenku hledat. Je též dobré a prospěšné, zároveň i pohodlné svět změřit, zvážit a pracovat v konktrétních pojmech , jevech a matériích. Nejsme jen duchem nebo tělem.
Medicína by neměla být tedy jen medicínou biologickou, ale též psychosomatickou. Člověk není jen souhrou biologických orgánů se svými přírodními zákonitostmi, se svými biochemickými jevy, ve kterých pracuje medicína jako biologie. Člověk je z určitého pohledu, který je eticko-morálně-psychický, určitě výše postaven a měl by být i z tohoto pohledu uchopen. V ordinacích proti nám sedí živé bytosti, nejen orgány, které jsou v takové a takové míře poškozeny.
K tomuto pohledu se nám nabízí možnost pohledu analogicko- syntetického. Vychází z analyticko-logického systému, je dobře, že tento systém je z tohoto hlediska pečlivě prozkoumán, ale je třeba přidat člověku duši. Mnohá onemocnění, a to již začíná uznávat i biologická medicína, mají kořeny ve vzorcích chování, v psychických poškozeních, které jako uzly zůstávají člověku v podvědomí a dlouhodobě narušují plynulý tok energie na materiální - biologické úrovni. Není třeba se zříci moudrosti našich otců, není dobré a prospěšné odsoudit vše, co bylo. Je velmi dobré se poučit z moudrosti, zkušeností otců a národů. Jejich smysly, jejich mysl, jejich duše zakoušela též svět a dívala se na svět trochu jiným zorným úhlem pohledu. Přijímat vše je bez vývoje, nepřijímat nic je cesta zpátky.
Bytí z pohledu čínské medicíny je prvopočáteční jednota, bioinformační pole moderních fyziků, které dává možnost sobě samému. Dává možnost k uchopení skutečnosti, dává možnost k pohledu na sebe samého, vnější jevení se je možností uchopení sama sebe. Toto prázdno, které je plné, plné možnosti, je základně rozděleno na dva základní póly, z čínského hlediska jinový a jangový pól, z lidského pohledu na ženský a mužský prvek. Tato symbolika je základně podobnostní a zapadá do celku v analogicko - syntetickém modelu nazírání na svět. Z tohoto pohledu je shodné říci nahoře a dole jako láska a nenávist, dobro a zlo, nebe a peklo a jiné.
Vztahy, které tyto symboly mají, jsou shodné a zároveň protichůdné. Muž i žena jsou dvě protichůdné bytosti, směřují však k jedinému cíli. Jejich rozdílnost dává možnost dynamiky v systému, možnost tvoření, možnost kreativity, a tedy i možnost prožívání lásky. Tato láska, tvořivá láska, je viditelná v celé šíři přírody.
Jedna vlastnost, jeden pól koření v druhém pólu, i když jsou v protikladu, jdou stejným směrem k zajištění horizontální rovnováhy. Porušením této rovnováhy vzniká nerovnováha ať již v přírodě, tak i v člověku. Láska rezonuje s nenávistí, pohyb souvisí s klidem, ženy přitahují muže, ale celek jde jedním směrem ve svislici nahoru.
Svět nemůže být pochopen rozdělením na jednotlivosti, analýza, která nekončí, je beze smyslu. A o smysl v životě se každý z nás snaží. Smysl, naplnění života, smysluplnost je náplní lidského života. Pochopení sama sebe, světa nás vede k jinému náhledu, k jinému zornému úhlu pohledu, ze kterého se snažíme uchopit smysl života. Schématicky tomuto pohledu napomáhá horizontální růžice čínského vidění světa. Pět prvků, ke kterým směřují všechny jevy, vlastnosti, obrazy a objekty. Touto analogií zestručníme a zjednodušíme pohled. Tento je poté využitelný pro nás, pro naše naplnění, pro nalezení smyslu života.
Lidský organizmus lze nahlížet z pohledu pěti prvků, pěti symbolů. Tyto symboly, které jsou naplněny vlastnostmi, jevy a matériemi zevního světa, lze též vyplnit po zamyšlení na základě pozorování nebo i ověřením přístroji typu EAV ve smyslu energetických toků. Lidský organizmus, který je ze zorného úhlu pohledu bioinformační medicíny vytvořen toky energií, lze analogicky k těmto pěti prvkům přirovnat.
Oheň jako symbol radosti je znám především z čínské medicíny, týká se meridiánu srdečního, tří zářičů a obalu srdečního. Prodloužená ruka srdce jako svalu i jeho symbolického odrazu duchovního srdce, jsou cévy.
K symbolu ohně patří dle analogického vidění světa vnitřní orgán srdce, který je orgánem základním, druhotným orgánem je tenké střevo. Srdce představuje všechny vlastnosti, funkce prvku ohně. Patří k základním a vedoucím orgánům lidského těla. Kosmický duch vstupující do lidského těla vstupuje právě přes mozkovou část a srdce do lidského organizmu. Srdce dle čínského pohledu má dvě důležité funkce. Existuje ve své materiální podobě jako pumpa, která ovládá komunikaci s ostatními orgány a periferií přes krevní tekutinu, je pumpou zásobující organizmus teplem a životadárnými produkty kolujícími v krvi. Je orgánem, který přenáší silné energie k potřebným dějům, kdekoliv je to potřeba, je schopen i při centralizaci oběhu velmi silně bránit ty nejdůležitější orgány, které jsou životně důležité. Je však také ve formě duchovního srdce sídlem lidského vědomí, tzv. poznávacího ducha.
Ve fyzikální povaze věcí srdce svou plností, svou energií ovlivňuje pulzováním cirkulaci oběhu krevního, stává se hybnou částí vnitřního pohybu. Dostatečná síla, dostatečný pohyb harmonizuje vnitřní činnost. Na dobré činnosti srdeční závisí dobrý vzhled i celkový dojem člověka, který má zdravou barvu ve tvářích i na periferii, vyzařuje radostnou touhu po pohybu vnějším, nepodléhá melancholii, je harmonizován s ostatními prvky, s ostatními orgány, je v nich i obsažen v této harmonii, dává pocit a dojem radosti, které patří k hlavním charakteristikám dobrého zdraví. Radost, která nemůže pulzovat celým organizmem, je blokována v játrech, ve slezině, v ledvinách s projevy strachu či velkým smutkem a melancholií v plicích, nepřináší lehkost bytí a člověk se stává tužším, těžším a materiální projev je nasnadě ve ztížené cirkulaci cévní, ztíženém lymfatickém odtoku. Je třeba udělat další krok ve vývoji, pozvednout se z příjemných pozic přetechnizovaného světa a opět se postavit.

Znamením Ryb prochází vždy jistá metamorfóza, duchovní přeměna člověka, duchovní přeměna řádu, který na dalším úseku pokračuje opět beraním principem k dalším lidským metám ve společenském, biologickém a planetárním významu.
Jupiter jako expanzivní planeta může být dobře podpořen Neptunem, vládcem moří. Hluboké porozumění dějů planetárních, duševních, lidských, to vše přináší planeta Jupiter ve velkém sortimentu. Vědomosti, které nashromáždil Merkur, jsou uchopeny a použity ve svém širším duchovním rozměru. Dalekosáhlý význam planety Neptun jde ruku v ruce s přeměnou a změnami. V tom dobrém slova smyslu. Podporuje lásku mezi sebou, sny, které mají být uskutečněny. Avšak zklamaný Neptun má také opačný pól a ten je spojen a rezonuje právě se zklamáním.Člověk se stává egoističtější, podvodný, sny, které nabízí, nejsou realizovatelné a mají tendenci druhého oklamat.
Právě víra a naděje vkládaná do znamení Ryb je nadějí k růstu. Tato cesta je však lemována nebezpečnou cestou a hledáním, které nemusí být vždy bezpečné. Příliš odkryté znamení nemá tuhou schránku ostatních zemských znamení a je velmi zranitelné. Jejich fantazie, jejich oběti, pokud se neodhalí a neocení jejich skrytý vyšší smysl, je pro nositele velkým zklamáním. Neustále se musí rozhodovat na neprobádaných cestách k vyššímu smyslu. Toto se může projevovat jejich nerozhodností a snahou neřešit reálné problémy praktického rázu. Jsou neustále vedeni jakýmsi vyšším hlasem, jsou schopny žít na vyšší úrovni života. Prakticky jsou to jacísi snílci. A svět je tak bere. Jejich starostlivost o svět je komentována mnohdy negativně. Jejich fantazie v mnohých praktických záležitostech světa je může svést k žárlivosti, k podezřívání a nakonec k uvolnění svazků.Mohou uletět na křídlech fantazie.
Při pohledu z astrobiomedicíny je velmi důležitou pevnost cévní, kontakt s tělesným světem. Teprve poté toto znamení nachází svobodu a radost.

 

 

 

VARIXAN – popis výrobku
Varixan pomůže při poruchách cévních
Bylinný přípravek VARIXAN je složen z extraktů bylin, které lze s úspěchem využít
k posílení periférního cévního systému. Působí na flexibilitu cévní.
Svým protizánětlivým účinkem působí na prevenci zánětů ve stěně cévní.
Svým antiaterosklerotickým a metabolickým účinkem preventivně působí při povšechné ateroskleróze. Osvědčil se v prevenci varixů a při snížené periferní prokrvenosti. Upravuje zažívací systém, především žaludeční a střevní trávení. Má vliv na funkci sleziny a jaterní detoxikaci.
Celkově posiluje tvorbu červených krvinek a tonizuje celý organizmus.


Složení:
líska obecná list, kůra-vilín virginský list-komonice lékařská nať-rosnatka okrouhlolistá nať-jírovec maďal květ, list-pampeliška lékařská kořen, lodyhy-chrpa polní květ a voda.

Přípravek je vhodný při:
- postižení cév dolních a horních končetin
- při chronických zánětech žilních
- ateroskleróze povšechně
- zažívacích obtížích trávicích
- střevních obtížích
- celkově detoxikačně
Regenerace tímto přípravkem blahodárně působí na flexibilitu cévní.

Použití:

V uvedených případech se používá jako pomocný extrakt a užívá se pravidelně.
Mezi užíváním lahviček je vhodné udělat týdenní pauzu, jak je to běžné při léčbě bylinami. Přípravek regeneruje svým zklidňujícím vlivem celý organizmus.

Dávkování:

Přípravek se podává na kávové lžičce. Obvyklá denní dávka jsou 2 kávové lžičky denně, jedna ráno a jedna večer. Dutina ústní při užívání by měla být prosta pokrmů a jiných pochutin l0 minut před a l0 minut po podání preparátu. Je vhodné tedy užít přípravek mimo jídlo. Je zapotřebí jej před každým použitím dobře protřepat, aby se zvýšila jeho účinnost. Nemusí se užívat přímo, lze ho přidat do vody, čaje či jiné tekutiny.

Upozornění:
Výrobek není určen pro děti do 15 let. Ukládat mimo dosah dětí! Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Mírný zákal není na závadu.

Balení 200 ml

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby

Schváleno Hlavním hygienikem ČR
Doplněk stravy - HEM350-2.3.04-5881


 

Poradit se s lékařem | Koupit v internetovém obchodě | Tisk článku